Parterapi

 

Acceptans och förändring i parterapi

För att uppnå en tillfredställande relation behöver par utveckla och träna färdigheter och att acceptera det som är oförändligt.

 

KBT för sexuella svårigheter

Terapins tre huvudsyften är:

  • att förmedla en strukturerad metod som ger par en möjlighet att återuppbygga sin sexuella relation gradvis
  • att hjälpa paret att förstå och identifiera vilka faktorer som vidmakthåller den sexuella svårigheten
  • att ge par specifika tekniker för att jobba med de olika problemen.

Vanliga sexuella svårigheter är bland annat nedsatt sexualdrift, sexuell motvilja, hämmad förmåga till sexuell upphetsning, impotens, erektionsstörning, orgasmstörning, för tidig utlösning, sexuella smärtsyndrom (dyspareuni,vaginis).

 

Olika psykologiska orsaker kan vara restriktiv uppfostran, störda familjerelationer, inadekvat sexual- information, traumatiska tidiga sexuella erfarenheter, barnafödande, graviditet, relationssvårigheter, orealtistiska förväntningar, åldrande, depression, ångest, otrohet.

 

 

 

Dialektisk beteendeterapi för par och familjer
Hörnstenarna i DBT för par och familjer är att etablera säkerhet, utveckla och träna färdigheter, identifiera och reducera invalidering, återuppbygga relationen, lämpliga riktade utryck, öka validiering, problemlösningsträning, omvandla konflikter till närhet via acceptans och engagemang.   

 

Familjeterapi

 

Aggression Replacement Training - ART

ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer. Stora sociala färdighetsbrister är vanliga, vilket innebär att det bli svårt att hantera sociala situationer, till exempel att få kritik utan att bli aggressiv.

 

En multimodal metod;

Social färdighetsträning: beteende-komponenten, vad man bör göra.
Känslokontrollträning: emotionella komponenten, att hantera känslor.
Moralträning: värderingskomponenten, att utveckla tänkandet om moral och etik.

 

Funktionell familjeterapi terapi - FFT

Metod som vänder sig till familjer med barn och ungdomar med utagerande beteende i åldern 11-18 år.

Utgångspunkten i FFT är att den unges uppförandestörningar är ett resultat av en större uppsättning problem inom familjen. Målsättningen är att öka familjens funktionalitet.

Här jobbar vi i MindWise med en klar struktur och tydliga mål för varje session. Fokus i FFT är att förändra defensiv-försvarsinriktad kommunikation, arbeta med positiv omformulering och att förstå det antisociala beteendet som ungdomens önskan om närhet eller avstånd till familjen.