Vad är KBT?

 

Kognitiv beteendeterapi brukar förkortas KBT och är en terapi som innefattar många olika metoder som kan kombineras och anpassas efter individen. Utmärkande för KBT är att samtliga metoder är strikt baserade på vetenskap.
Kognitiv Beteendeterapi baseras på inlärningsteori, dvs att beteenden är inlärda – allt ifrån att cykla till att hantera känslor och situationer.
Känslor, tankar och kroppsreaktioner betraktas också som delvis inlärda beteenden. Detta gör det möjligt för oss att lära om.

 

KBT kan definieras som "en speciell typ av behandling som är starkt förankrad i forskning. Den hjälper människor att kunna genomföra specifika förändringar eller nå vissa mål. Dessa mål kan innebära ett nytt sätt att fungera, känna, tänka och att hantera problem. KBT fokuserar vanligtvis på den nuvarande situationen, som kan vara förankrad i det förflutna. Man koncentrerar sig på klientens egna synpunkter och upplevelse av sin situation. KBT syftar till att hjälpa människor att ändra sin gamla, problematiska livsföring och uppmuntrar bättre fungerande sätt att leva."

Amerikanska Beteendeterapeutiska Föreningen, 2005

 

KBT utvecklas ständigt och just nu influeras KBT av nya filosofier och förhållningssätt, såsom österländsk filosofi, dialektik och acceptans. Utmärkande för dessa nya influenser är att de betonar förändring av människors förhållande och inställning till sina upplevelser, tankar och känslor. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och DBT (Dialektisk Beteendeterapi) är exempel på nya metoder inom KBT. 

 

För vem fungerar KBT?

 

Generaliserad ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatisk stressyndrom, hypokondri.
• Depression och bipolär störning
• Ätstörningar (bulimi, hetsätning)
• Psykosomatiska störningar
• Sömnstörningar
• Kronisk smärta
• Huvudvärk
• Stressrelaterade problem
• Psykoser
• Schizofreni
• Personlighetsstörningar (Borderline, fobisk personlighetsstörning)
• Dåligt självförtroende / låg självkänsla
• Aggressivitet
• Kriminalitet / uppförandestörningar
• Sex- och samlevnadsproblem
• Behandling för utvecklingsstörda och autism
• Missbruksproblem
• Neuropsykiatriska störningar (ADHD, Tourettes syndrom, etc.)
• Organisationsproblem - konfliktlösning

 

Priser hittar du här.

Utmärkande för KBT

 

- Baseras på vetenskap

 

- Strukturerat arbetssätt.

 

- Aktiv terapeut

 

- Fokus på nuet

 

- Kort behandlingstid

 

- Innehåller hemuppgifter


- Behandling på mottagning eller in vivo exponering


- Betoning på samarbete


- Behandling baseras på

beteendeanalys


- Pedagogiskt förhållningssätt med att undervisa, förklara
och göra problemen begripliga utifrån KBT-teori


- Tydliga och konkreta behandlingsmål

 

-Avslutas med vidmakthållande-program

 

 - Vetenskaplig utvärdering


- Förändring av metoderna i

takt med nya forskningsrön