Beteendeinriktad Coaching och Ledarskap

 

MindWise arbetar utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv, med hög grad av struktur och effektivitet, som är anpassat efter Ert behov och i enlighet med de mål som Ni eftersträvar.

 

Att ha en arbetsledande befattning kan vara utmande och stimulerande och samtidigt innebära stora påfrestningar och slitningar, vilket kan bli betungande och problematiskt.

Som ledare och chef kan man återkommande stöta på komplicerade mellanmänskliga relationer och i de situationerna behöva stöd i sitt ledarskap. Hög arbetsbelastning, resultatinriktade krav och organisationsförändringar kan leda till en önskan och behov av avlastning, och stöd i hur ledarskapet kan utvecklas och hanteras.    

Handledning respektive coaching för chefer kan vara ett sätt att uppnå ökad medvetenhet om egna resurser, kommunikationsmönster och beteenden. Handledning fungerar som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet och syftar till att utveckla de egna förmågorna, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning.

 

Fokus kan vara:

Stöd vid svåra personalärenden, konflikt/relationshantering

Identifiera risker för långtidssjukskrivning

Stärka yrkesidentiteten

Egen stress

 

 

 

 

Kontakta oss gärna om Ni har några frågor eller önskemål!